Säga upp hyreskontrakt

När du vill säga upp ditt hyreskontrakt så gör du det skriftligt. Uppsägningen undertecknas av samtliga som står för kontraktet och skickas till oss.

Det är också bra om du anger din nya adress och uppgifter om vem som kan visa lägenheten för nya hyresgäster. Enligt lag är du skyldig att visa din lägenhet för ev ny hyresgäst.

Uppsägningstid

De flesta bostadshyreskontrakt har tre (3) månaders uppsägningstid. Tiden räknas från månadsskiftet närmast efter det att vi mottagit uppsägningen. Till exempel, om uppsägningen kommer till oss den 20 maj så räknas uppsägningstiden från och med den 1 juni.

Vid dödsfall har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med en (1) månads uppsägningstid, under förutsättning att uppsägningen sker inom en (1) månad från det att kontraktsinnehavaren avlidit. Annars gäller tre (3) månaders uppsägningstid.

När vi mottagit din uppsägning får du en skriftlig avflyttningsbekräftelse och tid för besiktning.

Nycklarna återlämnar du till oss senast kl 12.00 den dag hyresavtalet upphör. Inträffar månadsskiftet under en helg gäller kl 12.00 nästföljande vardag.

Uppsägning skickas till:

Wallfast AB
Hyresadministrationen
Box 17074
104 62 Stockholm

Blankett för uppsägning hittar du här

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade